top of page

Pronájem sportovní haly Měnín.

Rezervace
Provozní řád
Obchodní podmínky

Nejdůležitější ujednání
z provozního řádu a obchodních podmínek:

Cena pronájmu pro aktuální rok
je stanovena na 950,- Kč / 1 h
Cena se může měnit s ohledem na ceny energií!

Dlouhodobé rezervace (objednávky):

info@sportovnihalamenin.cz
+420 703 144 451

Rezervace nabývá platnosti

až po přijetí platby
ve výši 100% na účet:

292814937 / 0300 !

Dlouhodobou rezervaci lze zrušit:

» 30 dní předem: bez storno poplatku

» 21-29 dní předem: storno poplatek ve výši 50%

» méně než 21 dnů předem: storno poplatek ve výši 100%

Nejmenší časová jednotka pronájmu je 1/2 hodina. Časová jednotka musí začínat a končit vždy "v celou", nebo "v půl".

 

Do časové jednotky pronájmu je zahrnuto nejen použití sportovní plochy (hřiště), instalace mantinelů či sítí a jejich demontáž a úklid, ale z části taktéž použití zázemí (šatny, toalety, sprchy).

 

Nájemce (Návštěvník) bude do prostorů zázemí vpuštěn nejdříve 15 minut před časem konkrétní rezervace. Na sportovní plochu pak v čase konkrétní rezervace.

 

Nájemce (Návštěvník) musí opustit sportovní plochu nejpozději v čase konkrétní rezervace. Zázemí pak nejpozději do 30 minut po čase konkrétní rezervace.

 

Bude-li chtít Nájemce (Návštěvník) využít zázemí po delší dobu, je nutné adekvátně navýšit rozsah - časový rámec rezervace!

V ceně pronájmu nejsou žádné sportovní pomůcky ani vybavení, jako např. mantinely na florbal, sítě na tenis, volejbal a badminton.

 

Vše instaluje a následně demontuje a uklízí nájemník, v rámci rezervovaného času, za dozoru správce haly, či jiné jím pověřené osoby!

 

V případě zájmu o instalaci tohoto vybavení, kontaktujte (při sjednávání rezervace) správce haly. Ten za úplatu (1.000,- Kč mantinely na florbal | 500,- Kč sítě na tenis či volejbal | 200,- Kč sítě na badminton) zajistí jejich instalaci a následný úklid. Branky na házenou jsou součástí pronájmu!

Do sportovních prostor, především pak na samotnou sportovní plochu, je přísný zákaz vstupu a vnášení jídla a pití! Sportovcům a jejich doprovodu, stejně tak technickému personálu a rozhodčím je povoleno vnášet pití, a to v uzavřených, nerozbitných (nejlépe plastových) lahvích!

Do sportovních prostor je povolen vstup pouze v čisté, nebarvící sportovní obuvi! V této obuvi je zakázáno, byť jen krátkodobě, opustit sportovní prostory!

V případě používání tzv. "lepidla", (např. házená), je povoleno používat výhradně lepidlo značky SELECT. Pokud tým tímto lepidlem nedisponuje, pronajímatel mu toto lepidlo za úplatu zapůjčí!

Není rovněž povoleno používat míče, jež jsou "nalepeny" jiným lepidlem než značky SELECT. Není povoleno používat špinavé míče. V takovém případě má pronajímatel právo zakázat používání takovýchto míčů. Za úplatu si pak nájemce může zapůjčit čisté míče u pronajímatele.

Všichni uživatelé jsou povinni udržovat ve všech prostorách Haly pořádek a čis
totu.

 

Po ukončení cvičení vrátí uživatel Halu a její vybavení do původní podoby, uzamkne šatny a klíče vrátí správci Haly nebo jiné odpovědné osobě.


Jakékoliv škody na zařízení Haly a cvičebním náčiní jsou uživatelé povinni nahlásit správci, případně jiné přítomné odpovědné osobě.

V případě poškození či ztráty inventáře nebo zařízení Haly je uživatel povinen způsobenou škodu uhradit.

Není dovoleno přenášet inventář či zařízení Haly mimo její prostory.

Všichni uživatelé Haly se chovají ukázněně a dbají bezpečnostních pravidel při cvičení tak, aby neohrozili své zdraví ani zdraví jiných osob.

Na sportovní plochu Haly platí zákaz vstupu pod vlivem alkoholu a jiných omamných látek, v případě problémů bude neprodleně přivolána policie. 

 

V Hale platí zákaz kouření a konzumace alkoholu a omamných látek

Správce haly, nebo jím pověřená osoba, nebo provozovatel Areálu je oprávněn okamžitě ukončit užívání vybavení Areálu nebo vykázat z Areálu všechny osoby, které nedodržují tento provozní řád, svou činností ohrožují bezpečnost jiných Návštěvníků Areálu nebo poškozují majetek a zařízení Areálu.
Při opakovaném porušování podmínek provozu je provozovatel, nebo správce Areálu oprávněn vyloučit na dobu určitou i neurčitou z užívání Areálu osoby, případně skupiny (organizace), které toto porušování způsobují a za ně zodpovídají.

Současně může správce haly udělit, za porušení pravidel provozního řádu, pokutu až do výše 5.000,- Kč!

Tímto opatřením nejsou dotknuty povinnosti nájemce (Návštěvníka) uhradit pronajímateli (TJ Sokol Měnín) cenu sjednaného pronájmu, a to v plném rozsahu odpovídajícímu všem rezervacím (jak již realizovaných, tak i budoucích)!

bottom of page