top of page
2022-10

2022-10

2022-09

2022-09

17.09.2022 jsme uspořádali charitativní akci Den pro Adámka. Adámek trpí nemocí "motýlích křídel". Akcí jsme chtěli pomoci jemu a jeho rodičům. Výtěžek akce byl neuvěřitelných 201.552,- Kč. DĚKUJEME! Fotogalerie z akce zde.

2022-01

2022-01

Krátký medailonek o Sportovní hale Měnín ke zhlédnutí na YouTube.

2021-09

2021-09

V sobotu 18.09.2021 proběhlo slavnostní otevření Sportovní haly Měnín.

 

Krátce po 14 hodině starosta Obce Měnín pan Mgr. Dalibor Gold a starosta TJ Sokol Měnín Ing. Dušan Kubela společně slavnostně přestřihli pásku. Tohoto slavnostního okamžiku se zúčastnilo velké množství jak domácích obyvatel, tak i obyvatel z okolních vesnic.

Dalšími vzácnými hosty byli: Mgr. Ondřej Zdráhala (prezident Českého svazu házené), pánové Václav Horáček a Jiří Novotný (nejlepší světová házenkářská rozhodcovská dvojice), pan Jaroslav Zoubek (starosta Městyse Svitávka, jež nám poskytoval v průběhu celého projektu cenné rady), pan Jiří Růžička (starosta Sokolské župy Dr. Jindry Vaníčka). Dalšími hosty byli zástupci generálního dodavatele stavby fy. STAVOS Brno, a.s. a zástupci subdodavatelských firem. Nechyběli starostové okolních vesnic.

 

Ve Sport Baru a ve venkovních prostorách bylo pro návštěvníky k dispozici bohaté občerstvení. V hale pak probíhaly, za mohutné podpory fanoušků, ukázky sportů. Souboje sváděly družstva MINI házené. Dospělácká házená se prezentovala utkáním starých, resp. starších pánů proti nastupující mužské generaci. Nechyběly zápasy florbalu, malé kopané, tenisu a badmintonu. Nemohli chybět členové Sboru dobrovolných hasičů Měnín, kteří se prezentovali (ve venkovních prostorách) zajímavou ukázkou. Celý program po celé odpoledne zpestřovala vystoupení mažoretek.

Fotogalerie ze slavnostního otevření je ke zhlédnutí zde. Původní pozvánka pak zde.

2021-01

2021-01

Dne 14.01.2021 proběhla tzv. Závěrečná kontrolní prohlídka. Následující den, tedy 15.01.2021, jsme obdrželi datovou schránkou kolaudační souhlas.

2020-11

2020-11

... neuvěřitelné! Po pěti měsících, přesně 30.11.2020, jsme od generálního dodavatel fy. STAVOS Brno, a.s. převzali stavbu bez závad a nedodělků!

2017-2020

2017-2020

Vše začalo v roce 2017, kdy se TJ Sokol Měnín pokoušela najít a získat dotaci na opravu a rekonstrukci budovy sokolovny.
 

Řízením osudu, tedy naprostou náhodou jsme objevili speciální dotační titul MŠMT 133D 531 Podpora materiálně technické základny sportu – ÚSC, SK a TJ. Tento program byl určen výhradně pro Tělocvičné a Tělovýchovné jednoty a Sportovní kluby. Proč speciální? Poskytuje totiž pokrytí až 70% uznatelných nákladů (maximálně však 30.000.000,- Kč) a dotace je vyplácena ex ante (tedy předem)! Další podmínkou je dofinancování, všech nákladů spojených s výstavbou a provozem, vyšším územně správním celkem, tedy obcí, městem, krajem. Soukromé prostředky nejsou povoleny!
 

Dne 25.04.2019, proběhlo řádné zasedání zastupitelstva Obce Měnín, na kterém bylo uzavřeno tzv. MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI při přípravě a realizaci projektu „Výstavba víceúčelové sportovní haly Měnín" mezi TJ Sokol Měnín a Obcí Měnín. Všichni zainteresovaní začali pracovat na projektové dokumentaci a na vydání stavebního povolení, jež muselo nabýt právní moci nejpozději v den ukončení příjmu žádostí o dotaci, tedy do 31.10.2019.
 

Po několika měsících složitých příprav, nesčetných jednání, a především obrovskému penzu prací jsme 31.10.2019 doručili žádost o poskytnutí dotace na MŠMT. Po nekonečném 5 měsíčním čekání jsme 06.03.2020 obdrželi první dobrou zásadní zprávu, a to že TJ Sokol Měnín byla navržena MŠMT k financování tohoto projektu. Opět začal souboj s časem, neboť do 30.04.2020 musela být MŠMT předložena tzv. "Povinná dokumentace", jejíž nedílnou součástí musela být podepsaná smlouva o dílo se zhotovitelem stavby. Po 55 dnech a 54 probdělých nocích se vše podařilo a 30.04.2020 byly všechny "Povinné dokumenty" odeslány datovou schránkou na MŠMT. ... Dne 03.06.2020 jsme obdrželi oficiální finální rozhodnutí o tom, že se Tělocvičná jednota Sokol Měnín stala příjemcem dotace (identifikační číslo dotace EDS: 133D531009479). Následně dne 11.06.2020 byla, na nově zřízený speciální "Projektový účet" TJ Sokol Měnín, připsána částka 29.815.570,- Kč.
 

Společný projekt Tělocvičné jednoty Sokol Měnín a Obce Měnín tak získává reálnou podobu! TJ Sokol Měnín poskytne pro výstavbu haly výše zmíněnou dotaci a pozemky v areálu sokolovny. Obec Měnín pak poskytne finanční prostředky na dofinancování celého projektu. Celkové náklady na výstavbu a vybavení sportovní haly, na terénní úpravy a parkovací plochy a další návazné práce jsou odhadovány ve výši 52.000.000,- Kč.
 

Celý areál TJ Sokol Měnín pak postupně přejde do vlastnictví obce Měnín. V první fázi to budou pozemky a budovy nesouvisející se sportovní halou. Následně (po 10 letech, tzn. po době udržitelnosti projektu) pak bude do vlastnictví obce převedena samotná hala a zbývající část pozemků.


Dovolujeme si vyjádřit hlubokou úctu a poděkování všem představitelům Obce Měnín, bez jejichž pomoci by se tento projekt nemohl nikdy uskutečnit. Děkujeme všem radním a zastupitelům. Speciální poděkování pak patří panu starostovi Mgr. Daliborovi Goldovi!


O dalším postupu prací Vás budeme průběžně informovat na stránkách TJ Sokol Měnín, Obce Měnín a na Facebooku. Stavba by měla být dokončena nejpozději 31.12.2020 a kolaudace by se měla uskutečnit nejpozději v průběhu února 2021. Datum slavnostního otevření haly doposud nebylo stanoveno, ale přesto bychom Vás již nyní chtěli co nejsrdečněji pozvat!

bottom of page